Regulamin


Aby zasady wypoczynku w naszym gospodarstwie agroturystycznym oraz wypożyczalni kajaków były czytelne i jasne, stworzyliśmy regulamin, zawierający podstawowe informacje dotyczące świadczonych przez nas usług.

„Bieżańskie pole namiotowe”1. Pole namiotowe czynne jest w sezonie od 1 maja do 30 września.2. Pole namiotowe jest odpłatne3. Doba pobytowa na polu namiotowym trwa od rana do godz. 11.00 następnego dnia, jeżeli wypoczywający wyjeżdża po godzinie 11.00 dopłaca 50% stawki dziennej.
4. Cisza nocna obowiązuje od 24.00 do 6.00. W tych godzinach brama główna jest zamknięta
5. Palenie ognisk jest możliwe tylko w miejscu wyznaczonym przez gospodarza
6. Turysta ma nadzór nad czworonogami, które na terenie pola namiotowego muszą być prowadzone        na smyczy lub przebywać w kagańcu7. Na terenie pola namiotowego zabrania się:

 • używania otwartego ognia w namiotach,
 • grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
 • ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
 • dewastowania infrastruktury pola namiotowego i przyległych obiektów,
 • zakłócania porządku na polu namiotowym,

8. Właściciel pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialności za namioty, samochody ani za żadne inne rzeczy wniesione przez użytkowników na teren pola namiotowego. Każdy gość odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście.

9. Osoba przebywająca na polu namiotowym odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom lub urządzeniom znajdującym się na terenie całego gospodarstwa agroturystycznego.

9. Turysta korzystający z kąpieli w rzece oraz korzystając z trampoliny i huśtawki czyni to na własną odpowiedzialność.

10. Po skończonym pobycie osoba korzystająca z pola namiotowego zobowiązana jest do pozostawienia ładu i porządku. Pozostawione śmieci segreguje i zostawia w wyznaczonych miejscach.

11. Osoba wypożyczająca namiot, zdaje go w stanie suchym, złożonym oraz bez uszkodzeń.

12. Każdy turysta przebywający na polu namiotowym jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu mogą zostać wydalone poza teren pola namiotowego bez możliwości zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

Kajaki

1. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu

2. Organizator spływu jest odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt

3. W przypadku zniszczenia, zagubienia, kradzieży sprzętu, Organizator zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania. Za przedziurawienie poszycia kajaka w zależności od wielkości uszkodzenia pokrywa równowartość kosztów naprawy.

4. Organizator przed rozpoczęciem spływu zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym

5. Opłaty za wypożyczenie kajaków i transport pobiera się zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej: www.biezany.pl

6. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych Organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna, oraz ponosi za nią pełną odpowiedzialność

7. W czasie spływu należy zachowywać się zgodnie z dobrym obyczajem wodniaka i bezpieczeństwem uczestników spływu, w szczególności nie należy:

a) hałasować i zaśmiecać akwenu wodnego i nabrzeży

b) siadać na burcie, dziobie, rufie a także w kajaku nieznajdującym się na wodzie

c) stać i kucać w kajaku, skakać z kajaka do wody

d) kąpać się w kamizelkach asekuracyjnych (kapokach) ani na nich nie siadać

e) spożywać napojów alkoholowych

9. Wypożyczalnia Kajaków AGRO-KAJAK oraz Gospodarstwo Agroturystyczne nie ponosi odpowiedzialności:

 • za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm
 • z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów

10.  Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków

Rowery

1. Osoba korzystająca z roweru zobowiązuje się do:

 • Korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem (szczególnie zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie, jazdy w błocie).
 • Oddania roweru w należytej czystości oraz sprawnego technicznie w stanie nie pogorszonym.
 • Gdy rower ulegnie uszkodzeniu, zepsuciu lub zostanie ukradziony, wypożyczający poniesie koszty naprawy szkody w całości, według cen rynkowych
 • Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczającego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z przejażdżki rowerowej
 • Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem,  obowiązującymi przepisami i na własną odpowiedzialność
 • Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków

2. Opłaty za korzystanie z roweru pobiera się zgodnie z cennikiem.

Miłego wypoczynku życzy właścicielka gospodarstwa „Agroturystyki w Bieżanach” oraz wypożyczalni kajaków „AGRO-KAJAK”
Agnieszka Nyklewicz